Tin tức

Cê lệnh cơ bản của MU Việt Nam

Các lệnh cơ bản: 

    1      "/post "              "Tin nhắn toàn máy chủ"        
    2      "/str "                 "Cộng vào sức mạnh"                
    3      "/agi "                "Cộng vào nhanh nhẹn"                
    4      "/vit "                 "Cộng vào sinh mệnh"            
    5      "/ene "               "Cộng vào năng lượng"            
    6      "/cmd "              "Cộng vào mệnh lệnh"            
    8      "/pkclear"          "Xóa pk của nhân vật"                
    9      "/reset"              "Thực hiện reset"    
    10    "/xoado"            "Xóa thùng đồ cá nhân"    

    11    "/freepoint"         "Reset điểm point"        
    12    "/taymaster"       "Reset điểm Master"            
    13    "/homdo"            "Mở thùng đồ chung"
    15    "/doiten "             "Đổi tên (150k Wcoint)"
    16    "/doichungtoc "   "đổi chủng tộc (100k Wcoint)" 
    17    "/check "             "Kiểm tra thông tin nv"